Regulamin Klubu 555

Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 12.10.2021 r.

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika związane z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod domeną https://klub555.pl, w tym zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych oraz uczestnictwa w Klubie 555.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Korzystanie z platformy internetowej Klubu 555 przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem platformy internetowej „Klub 555” jest HEKSAGON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326312, NIP: 9542668696, REGON: 241134099.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy internetowej przez Użytkowników. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia umowy o świadczenie usług, jak również umowy o świadczenie usługi rejestracji w Klubie 555 oraz umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

 

II. DEFINICJE

 1. Platforma internetowa – platforma internetowa (serwis internetowy) dostępny pod adresem https://klub555.pl/ umożliwiający Użytkownikom korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym rejestrację w Klubie 555.
 2. Usługodawca – HEKSAGON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326312, NIP: 9542668696, REGON: 241134099.
 3. Klub 555 – społeczność uczestników lub słuchaczy spotkań online prowadzonych na platformie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/FryderykKarzelek/, na platformie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=cXn2z2IkN-Y oraz Użytkowników zarejestrowanych do Platformy internetowej.
 4. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy internetowej, polegające w szczególności na:
  • umożliwieniu Użytkownikom przeglądania treści zamieszczonych na Platformie internetowej,
  • umożliwieniu Użytkownikom rejestracji w Klubie 555.
 5. Rejestracja – proces zakładania Konta, dzięki któremu Użytkownik ma dostęp do określonych funkcjonalności Platformy internetowej, w tym do funkcji zaznaczania swojej obecności w Klubie 555.
 6. Konto – wpis w bazie danych Platformy internetowej, za pomocą którego Zarejestrowany Klubowicz otrzymuje możliwość dostępu do określonych Usług po podaniu loginu i hasła.
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Platformę i przeglądająca jej zasoby bez dokonania wcześniejszej Rejestracji.
 8. Klubowicz – każda osoba fizyczna mająca dostęp do określonych funkcjonalności Platformy internetowej, w tym uczestnik lub słuchacz spotkań online prowadzonych na platformie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/FryderykKarzelek/ oraz na platformie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=cXn2z2IkN-Y.
 9. Zarejestrowany Klubowicz – Klubowicz, który dokonał Rejestracji i posiada Konto na Platformie internetowej.
 10. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usług elektronicznych z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 12. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 13. Przedsiębiorca indywidualny – Użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 14. Newsletter – usługa elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Usługodawcy.
 15. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 16. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

 1. Użytkownikiem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba, która ukończyła 13. rok życia i nie została ubezwłasnowolniona całkowicie.
 2. Rejestracja jest nieodpłatna. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego w ramach Platformy internetowej. Rejestracja następuje na czas nieokreślony.
 3. W celu Rejestracji należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz zaakceptować Regulamin. Wprowadzając powyższe dane, Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe i aktualne.
 4. Na wskazany podczas wypełniania formularza rejestracyjnego adres e-mail, w czasie nie dłuższym niż 10 min, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie nowego Konta Użytkownika wraz z linkiem do nadania hasła. W celu dokończenia Rejestracji należy kliknąć w link wskazany w wiadomości e-mail i utworzyć swoje indywidualne hasło do logowania do Klubu 555. Hasło powinno składać się z minimum sześciu znaków.
 5. Użytkownik w związku z Rejestracją nie nabywa jakichkolwiek praw do Platformy internetowej, w szczególności praw do treści zamieszczonych na Platformie internetowej, w tym kodu źródłowego, grafiki czy funkcjonalności.
 6. Jeden Użytkownik może posiadać jedno Konto. Użytkownik powinien zachować swoje hasło do Konta Użytkownika w tajemnicy oraz zadbać o poufność swojego Konta tak, aby żadne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niepowielania i nierozpowszechniania jakiejkolwiek zawartości Platformy internetowej bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

IV. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy internetowej następujące Usługi:
  • możliwość dokonania Rejestracji i założenia Konta,
  • możliwość przesłania zapytania do Usługodawcy poprzez formularz kontaktowy;
  • możliwość subskrypcji Newsletter.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem.
 3. Utworzenie Konta na Platformie internetowej zapewnia Użytkownikowi następujące dodatkowe funkcjonalności:
  • zmiana hasła;
  • możliwość zaznaczania swojej obecności w Klubie 555;
  • otrzymywanie informacji handlowych, w tym treści marketingowych o usługach i produktach Usługodawcy;
  • możliwość uzupełnienia „Dziennika nawyków”;
  • możliwość uzupełnienia „Twoich celów”;
  • możliwość korzystania z dodatkowych bonusów oferowanych przez Usługodawcę;
  • możliwość korzystania z pozostałych funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy internetowej.
 4. Użytkownik może zrezygnować z prowadzenia Konta żądając jednocześnie jego usunięcia poprzez wysłanie Usługodawcy wiadomości e-mail z prośbą o usunięcie Konta na adres [email protected]. Usunięcie Konta nie jest związane z dodatkowymi opłatami.
 5. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Ponadto Usługodawca ma możliwość zablokowania Konta Użytkownika w przypadku:
  • naruszenie przez Użytkownika przy korzystaniu z Platformy internetowej powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
  • powtarzające się naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 6. W celu skontaktowania się ze Usługodawcą Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego. Formularz kontaktowy jest usługą elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierania z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza kontaktowego a ulega zakończeniu z chwilą przesłania Usługodawcy uzupełnionego formularza kontaktowego albo rezygnacji ze uzupełniania formularza kontaktowego.
 7. Usługa elektroniczna newsletter polega na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji od Usługodawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie usługi elektronicznej newsletter następuje w chwili przyciśnięcia „Odbieram nagranie” po uprzednim wskazaniu imienia, adresu e-mail i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce prywatności. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Usługodawcy wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newslettera lub przesyłając informację Usługodawcy o chęci rezygnacji na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

V. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania Platformy internetowej niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet przy czym niezbędny jest dostęp do łącza internetowego  o rzeczywistej przepustowości minimum 2 megabitów na sekundę dla prawidłowego odtwarzania materiałów audiowizualnych zamieszczonych w ramach Kursu o  w jakości 576p oraz co najmniej 25 megabitów na sekundę dla prawidłowego odtwarzania materiałów audiowizualnych zamieszczonych w ramach Kursu w jakości Full HD, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę można składać:
  • pisemnie na adres: Heksagon Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zalecamy wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  • żądania Użytkownika,
  • danych kontaktowych Użytkownika składającego reklamację.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację Konsumenta i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Usługodawca zwróci się do Konsumenta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku.

 

VII. MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTA Z POZASADĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

 

VIII. DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie Usług elektronicznych, w szczególności do dokonania Rejestracji. Użytkownik nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.

Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce prywatności.

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca świadczy Usługi w zakresie i warunkach określonych w Regulaminie, przy zachowaniu należytej staranności.
 2. Niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi nie powoduje:
  • niesprawność sprzętu należącego do Użytkownika,
  • ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet,
  • inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające ze sprzecznego z Regulaminem działania albo zaniechania Użytkownika.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Konta lub za problemy w działaniu Platformy internetowej spowodowane okolicznościami występującymi wyłącznie po stronie Użytkownika.
 4. Za korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z prawem lub z niniejszym Regulaminem wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Usług w związku z dokonaniem koniecznych czynności konserwacyjnych lub naprawczych Platformy internetowej. Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o planowanym terminie przerwy lub ograniczeniem dostępu do Platformy internetowej oraz czasie ich trwania.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ZMIANA REGULAMINU

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o świadczenie usług z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  • konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
  • zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
  • zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Użytkownikowi;
  • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
  • zmiany danych identyfikujących Usługodawcę, w tym danych teleadresowych;
  • zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
  • przeciwdziałanie nadużyciom;
  • zmiany warunków korzystania ze Platformy internetowej.
 4. Wyżej wskazany katalog przyczyn do zmiany Regulaminu jest zamknięty.
 5. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Platformy internetowej oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
 7. Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Usługodawcy.
 8. Regulamin jest dostępny dla Użytkownika w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną https://klub555.pl/ w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

Możesz skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie pod numerem +48 516 433 570 lub drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres [email protected].